کارگروه رفع موانع پرداخت انجمن پرداخت الکترونیک ایران

با توسعه و گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی در جهان، کسب و کارها از بازار سنتی به بازار دیجیتال روی آوردند و این موضوع مبنایی برای توسعه اقتصاد دیجیتال گشته است.

 

با ظهور و شکل گیری فناوری های نوین مالی (فینتک)، ابزارهای دریافت و پرداخت وجه با توجه به مبنای زیرساختی مورد نیاز هر کسب و کار از مدلهای سنتی همگام با اقتصاد دیجیتال، شکل مدرن و امروزی به خود گرفته و با توسعه زیرساختهای بانکی این فرصت برای فعالان حوزه فناوری‌های نوین مالی به وجود آمده است تا خدمات خود را جهت رفع نیاز بازارهای جدید ارائه دهند.

 

در کشور ایران نیز با توجه به جمعیت زیاد و ضریب نفوذ اینترنت، استارتاپها و کسب و کارهای علاقمند به این حوزه اقدام به فعالیت و ارائه محصولات مبتنی برفینتک نموده اند.با توجه به اینکه یکی از چالشهای توسعه نرم افزارهای بانکی و پرداختی به دلیل ماهیت حساس انتقال وجه و دیجیتالی بودن آن ایجاد قواعد و دستورالعملهایی در این حوزه است، ایجاد قواعد و دستورالعملها بدون تجربه و درنظر گرفتن چالشهای کسب و کارها میتواند منجر به ایجاد موانع و مشکلاتی در این زمینه گردد.

 

کارگروه رفع موانع پرداخت انجمن پرداخت الکترونیک ایران به منظور دریافت نظرات، بررسی کارشناسی و پیگیری مشکلات و موانع حوزه های پرداخت یاری، پرداخت سازی، پرداخت بانی و محصولات مبتنی بر بانکداری باز تشکیل و جهت پیگیری امور مربوط به اعضای خود اقدام می نماید.