تراکنش هفتم، شرکت پرداخت یار ،علی رضا بزرگمهری ،فابانیوز