آگهی برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و عادی نوبت اول