درباره انجمن

انجمن صنفی کارفرمايی شرکت های پرداخت الکترونيک، در سی ام مهر 1399 با موافقت جمع کثيری از فعالان اين صنعت شکل گرفت به پیشنهاد تعدادی از فعالان این عرصه هئیت موسس شامل 7 نفر جهت پیگیری و ایجاد تشکل ،داوطلبانه قبول زحمت نمودند.

این افراد شامل:آقای مهندس مهیار میر نظامی ،آقای مهندس محمد سلیمانی ،خانم مهندس سحر سمیعی،آقای مهندس مجید مرادی،آقای دکتر کامبیز قادری ،آقای مهندس علیرضا بزرگمهری،آقای مهندس سجاد نصری بودند وپس از طی کردن شرایط قانونی در  مورخ 99/10/22 مجمع عمومی موسس اين انجمن با حضور 21 شرکت تشکيل و اعضاء هيئت مديره و بازرسين انتخاب گرديد.

انجمن صنفی

تاسیس 1399

اهداف انجمن

برخی از اهداف انجمن صنفی

بررسی و بهبود مدل کسب و کار

در حوزه های پرداخت

حمایت قانونی و حقوقی

از شرکت های عضو انجمن

همکاری در تقنين و اجرای قوانين،

بخشنامه و دستورالعمل های صنعت

بررسی و بهبود فرآيند تسويه مالی

و کارمزد در نظام پرداخت الکترونيک

رفع چالش های کسب و کاری و تسهيل

فضای کسب و کار از جمله ماليات و ساير موارد

همکاری در صيانت از صنعت پرداخت

با سازمان های مرتبط به پولشويی

بررسی و تعامل در حوزه فنی زيرساخت ارتباطی

فعالان حوزه پرداخت با شاپرک و بانک مرکزی

همکاری در تقنين و اجرای قوانين،

بخشنامه و دستورالعمل های صنعت

بررسی و بهبود مدل کسب و کار در حوزه های پرداخت

حمایت قانونی و حقوقی از شرکت های عضو انجمن

بررسی و بهبود فرآيند تسويه مالی و کارمزد در نظام پرداخت الکترونيک

رفع چالش های کسب و کاری و تسهيل فضای کسب و کار از جمله ماليات و ساير موارد

همکاری در صيانت از صنعت پرداخت با سازمان های مرتبط به پولشويی

بررسی و تعامل در حوزه فنی زيرساخت ارتباطی فعالان حوزه پرداخت با شاپرک و بانک مرکزی

همکاری در تقنين و اجرای قوانين، بخشنامه و دستورالعمل های صنعت

گواهینامه های انجمن

گواهی ثبت انجمن صنفی

اعضای هیئت مدیره

اعضای انجمن صنفی

جناب آقای مهندس نصری

دبیر انجمن

سرکارخانم مهندس سمیعی

نایب رئیس انجمن

جناب آقای مهندس بزرگمهری

رئیس انجمن

جناب آقای دکتر الفت

خزانه دار

جناب آقای دکتر نوربخش

عضو هیئت مدیره