درباره انجمن

انجمن صنفی کارفرمايی شرکت های پرداخت الکترونيک، در سی ام مهر 1399 با موافقت جمع کثيری از فعالان اين صنعت شکل گرفت به پیشنهاد تعدادی از فعالان این عرصه هئیت موسس شامل 7 نفر جهت پیگیری و ایجاد تشکل ،داوطلبانه قبول زحمت نمودند.

این افراد شامل:آقای مهندس مهیار میر نظامی ،آقای مهندس محمد سلیمانی ،خانم مهندس سحر سمیعی،آقای مهندس مجید مرادی،آقای دکتر کامبیز قادری ،آقای مهندس علیرضا بزرگمهری،آقای مهندس سجاد نصری بودند وپس از طی کردن شرایط قانونی در  مورخ 99/10/22 مجمع عمومی موسس اين انجمن با حضور 21 شرکت تشکيل و اعضاء هيئت مديره و بازرسين انتخاب گرديد.

انجمن صنفی

تاسیس 1399

اهداف انجمن

برخی از اهداف انجمن صنفی

بررسی و بهبود مدل کسب و کار

در حوزه های پرداخت

حمایت قانونی و حقوقی

از شرکت های عضو انجمن

همکاری در تقنين و اجرای قوانين،

بخشنامه و دستورالعمل های صنعت

بررسی و بهبود فرآيند تسويه مالی

و کارمزد در نظام پرداخت الکترونيک

رفع چالش های کسب و کاری و تسهيل

فضای کسب و کار از جمله ماليات و ساير موارد

همکاری در صيانت از صنعت پرداخت

با سازمان های مرتبط به پولشويی

بررسی و تعامل در حوزه فنی زيرساخت ارتباطی

فعالان حوزه پرداخت با شاپرک و بانک مرکزی

همکاری در تقنين و اجرای قوانين،

بخشنامه و دستورالعمل های صنعت

بررسی و بهبود مدل کسب و کار در حوزه های پرداخت

حمایت قانونی و حقوقی از شرکت های عضو انجمن

بررسی و بهبود فرآيند تسويه مالی و کارمزد در نظام پرداخت الکترونيک

رفع چالش های کسب و کاری و تسهيل فضای کسب و کار از جمله ماليات و ساير موارد

همکاری در صيانت از صنعت پرداخت با سازمان های مرتبط به پولشويی

بررسی و تعامل در حوزه فنی زيرساخت ارتباطی فعالان حوزه پرداخت با شاپرک و بانک مرکزی

همکاری در تقنين و اجرای قوانين، بخشنامه و دستورالعمل های صنعت

گواهینامه های انجمن

گواهی ثبت انجمن صنفی

اعضای هیئت مدیره

اعضای انجمن صنفی

image

جناب آقای مهندس  میرنظامی

دبیر انجمن

سرکارخانم مهندس سمیعی

نایب رئیس انجمن

جناب آقای مهندس بزرگمهری

رئیس انجمن

جناب آقای دکتر الفت

خزانه دار

جناب آقای دکتر نوربخش

عضو هیئت مدیره

جناب آقای مهندس قنبری

بازرس  هیئت مدیره-روابط عمومی

جناب آقای مهندس نصری

عضو  هیئت مدیره